Çerez Politikası

Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Şartlar ve İş Koşulları

I.  İŞ HÜKÜM VE KOŞULLARININ KAPSAMI:

 • Şirketimizin faaliyetleri kapsamında yapılan tüm teslimat ve hizmetler için aşağıdaki hüküm ve koşullar geçerli olacaktır. İleride yapılacak tüm işlemler, bu hüküm ve koşulların geçerli olması koşuluyla, bu hüküm ve koşullar her bir durumda açıkça belirtilmemiş olsa bile, tamamlanmış ve yerine getirilmiş sayılır.
 • Alıcının bizimkiyle çatışan veya bizimkilerden farklı olan ek anlaşmaları ve koşulları, yalnızca vaka bazında ve yalnızca yazılı bir şekilde uzlaşma sağlandığında geçerli kabul edilecektir.
 • Bu Hüküm ve Koşullardaki herhangi bir hüküm yasal olarak geçersiz hale gelirse, diğer hükümler bundan etkilenmez.

II.  TEKLİFLER VE SÖZLEŞME AKDİ:

 • Teklifler her zaman yükümlülük altına girmeden yapılır.
 • Müşteri tarafından mal siparişi verilmesi, müşteri tarafından sipariş edilen malları satın almak istediği bağlayıcı bir beyan teşkil edecektir. Satıcı, siparişin alınmasından itibaren dört hafta içinde siparişin oluşturduğu sözleşme teklifini kabul etme hakkına sahiptir.
 • Siparişler, yasal olarak geçerli olabilmek için yazılı bir onay gerektirir; bu onayın içeriği sözleşme ilişkisi için nihaidir. Diğer anlaşmaların yasal olarak geçerli olması için yazılı şekilde olması gerekir. Kataloglarda verilen bilgiler, olası teknik gelişmeler nedeniyle bağlayıcı değildir.
 • Teklif ve ilgili belgeler bizim mülkiyetimizde kalır ve üçüncü şahıslara açıklanmaz. Ayrıca elektronik ortamdakiler dahil olmak üzere, numuneler, sertifikalar, çizimler ve benzeri maddi ve manevi bilgilere mülkiyet ve kopyalama haklarını saklı tutarız; onlar, üçüncü şahısların kullanımına sunulmayacaktır.

III.  TESLİMAT:

 • Yazılı olan başka bir anlaşmanın temerrüde düşmesi halinde, Incoterms 2010'a göre malın teslimi FCA (taşıyıcıya masrafsız) Umurlu olarak yapılacaktır. Teslimat ve faturalama, teslimat günü geçerli fiyatlara uygun olarak ve geçerli fiyat listelerinde belirtilen koşullar kapsamında yapılacaktır. Sevkiyata hazır olduğu bildirilen malların teslimi gecikmeksizin yapılmalı veya iptal edilmelidir. Kısmi sevkiyat yapma yetkimiz bulunmaktadır.
 • Aksi kararlaştırılmadıkça, nakliye masrafları ve nakliye riskleri alıcı tarafından karşılanacaktır. Herhangi bir ambalaj seçimi, satıcı tarafından gerekli özenle, ancak sorumluluk üstlenmeksizin yapılacaktır.

Her halükarda, maliyetleri ilk talebimiz üzerine tam olarak ödenmedikçe, malları depoda tutma yükümlülüğümüz yoktur.

 • Önceki ağırlık ölçümleri bağlayıcı değildir. Adrese teslim teslimat dahil olmak üzere tüm sevkiyatlar, her zaman alıcının riski altında olacaktır. Taşıma sırasında meydana gelen hasarlar, malın ve/veya faturanın alıcısı tarafından teslim alındıktan sonra göndericiye yazılı olarak bildirilmelidir. Bu tür iddialar göndericiye karşı yüz yüze ileri sürülecektir.
 • Nakliye, alıcının sorumluluğundaki koşullar nedeniyle gecikirse, teslimat kalemini maliyet ve riski alıcıya ait olarak kendi takdirimize göre saklama ve bunun için derhal ödeme talep etme veya krediyle teslim durumunda, kredi uzatma süresine ilişkin depolama süresini dikkate alma hakkına sahibiz. Alıcının taşıyıcısının teslimat tarihinde alıcının tesislerinde bulunmaması durumunda yükümlülüğümüzün yerine getirildiği kabul edilecektir. Taşıyıcı ile irtibata geçerek ürünlerin sevkiyatını takip etmek alıcının sorumluluğundadır. Bu gibi durumlarda, ürünlerin geç alınmasından doğan her türlü zarar, ürünlerin depolanmasından kaynaklanan her türlü masraf ve ürünlerin kararlaştırılan teslim tarihinden sonra uğrayacağı her türlü zarar alıcı tarafından karşılanır. Alıcının ürünleri kararlaştırılan teslim tarihinden itibaren 45 gün içinde alamaması durumunda, ürünleri alıcı adına alıcının tesisine teslim edebiliriz. Bu durumda, taşıma maliyetine karşılık gelen siparişi iptal etme hakkımız saklıdır.

IV.  TESLİMAT SÜRESİ

 • Prensip olarak, bize uygulanan teslimat tarihleri ​​bağlayıcı değildir. Onaylanan teslimat sürelerine uygun hareket etmek için elimizden geleni yaparız; ancak, teslimat sürelerini aştığımız için herhangi bir tazminat talebi kabul etmeyiz.
 • Mücbir sebepler, iş uyuşmazlıkları, hatamızdan kaynaklanmayan tesis kesintileri veya hatamızdan kaynaklanmayan iş gücü, hammadde veya yakıt sıkıntısı durumunda teslimat yükümlülüklerini erteleme veya iptal etme hakkına sahibiz. Alıcı bu gibi durumlarda gecikmeli edim nedeniyle hasar veya tazminat talep edemez.
 • Alıcı, bir sipariş gerçekleştirilmeden önce genel olarak ilgili teslimat kaleminde yaptığımız ve teslimat kaleminin pratik değerini hiçbir şekilde sınırlamayan tasarım değişiklikleri hakkında şikayette bulunamaz.

V.  FİYATLAR

 • Aksi kararlaştırılmadıkça, fiyatlar Incoterms 2010'a göre EURO, FCA Umurlu olacaktır. Teslimat tarihinde geçerli olan fiyatlar geçerli olacaktır.
 • Sipariş onayı ile verilen fiyatlar, fiyatlandırmada nihai olan maliyet faktörlerinde bir değişikliğe tabi olacaktır (hammadde maliyetleri, işletme malzemeleri, maaşlar, navlun veya ulusal ve uluslarüstü hukukun diğer bağlayıcı yönetmelikleri gibi).
 • Belirli bir şey kararlaştırılmadığı takdirde, fatura tutarı teslimat karşılığında ve kesinti olmaksızın eşzamanlı edim üzerine ödenecektir.
 • alıcının satın alınan ve teslim edilen mallar için ödeme yükümlülüğünde gecikmesi durumunda, kesinleşmiş tüm siparişlerin yüklenmesinden ve teslim edilmesinden kaçınabilir ve alıcının tüm mal, hak ve alacaklarına el koyabilir ve ödeme yapılıncaya kadar alıcıya teslim edilmesini engelleyebiliriz.

VI.  ÖDEME KOŞULLARI

Fatura tarihinden 30 gün sonra ödeme yapılamaması halinde, katma değer vergisi hariç olmak üzere, en az %12 oranında da olsa, geçerli banka faiz oranlarının %2 üzerinde gecikme faizi uygulanmasında mutabık kalınmış sayılır. Böyle bir durumda, alıcı, tüm geçerli ihtar ve tahsilat acentesi ücretlerini, özellikle de gerektiğinde bir avukat tarafından alınan herhangi bir yasal işlemin yol açtığı masrafları hâlihazırda geçerli olan avukatlık ücret tarifesinde belirtilen tutarda geri ödemeyi taahhüt eder. Kambiyo senetleri sadece önceden açık bir anlaşma ile ve sadece ödeme için, nakit indirimleri hariç olmak üzere kabul edilecektir.

VII.  MÜLKİYETİ MUHAFAZA

 • Aşağıda mutabakata varılan mülkiyetin muhafazası düzenlemesi, taraflar arasında iş ilişkisinden kaynaklanan fer'i davalar, tazminat talepleri, çeklerden ve kambiyo senetlerinden kaynaklanan talepler ve cari hesapların iş ilişkisine ilişkin bakiyeleri de dahil olmak üzere, alıcıya karşı mevcut ve gelecekteki tüm taleplerimizi güvence altına alacaktır.
 • Bizim tarafımızdan alıcıya teslim edilen mallar (Tutulan Mallar) tüm teminat altına alınan talepler için tam ödeme yapılıncaya kadar bizim mülkiyetimizde kalır. Bazı taleplerimiz cari hesaba dahil edilmiş ve bir bakiye çekilmiş olsa bile, mülkiyetin muhafazası devam edecektir.
 • Alıcı, Tutulan Malları bizim için bedelsiz saklar ve onları su, yangın, hırsızlık vb. gibi genel risklere karşı kendi maliyetleriyle, endüstride olağan ölçüde, ancak en azından satın alma değerinin miktarıyla sigortalar. Alıcı, KDV dahil teminatlı taleplerimizin tutarına kadar, yukarıda belirtilen zararların bir sonucu olarak alıcının sigorta şirketlerinden veya diğer sorumlu taraflardan elde ettiği tüm ödeme ve tazminat alacaklarını bize devretmektedir. Bu devri kabul etmekteyiz. Sigorta primlerini alıcının hesabına ödeme hakkına sahibiz.
 • Alıcı, Tutulan Malları yeni bir taşınır mal haline dönüştürürse, dönüşüm bizim adımıza kendimiz taahhütte bulunmadan gerçekleşir. Yeni ürünün sahibi haline geliriz. Bize ait olmayan mallarda dönüşüm, harmanlama veya ortak katılım durumunda, yeni üründe, Tutulan Malların fatura değeri ile toplam değer oranında müşterek mülkiyet elde ederiz.
 • Mülkiyet düzenlemesinin süresi boyunca, alıcı, Tutulan Malları veya devredilen alacakları rehin veya karşı teminat olarak veremez.
 • Üçüncü şahısların, özellikle onları ekleyerek, Tutulan Mallar üzerinde hak iddia etmesi halinde, alıcı derhal mülkiyet haklarımıza vurgu yapacak ve mülkiyet haklarımızı uygulamamız için rehin sahibinin adı ve adresi de dahil olmak üzere ilgili bilgileri derhal bize bildirecektir.
 • Alıcı, tutulan malları sadece aşağıdaki hükümlere tabi olarak normal iş seyrinde ve VI.9 uyarınca yapılan taleplerin aslında bize geçmesi şartıyla yeniden satma, işleme veya yerleştirme hakkına sahip olacaktır.
 • Alıcının, en geç alıcı tarafından yapılan ödemelerin durdurulmasında, veya alıcı hisseleri üstünde iflas işlemlerinin sırasıyla dosyalanmasında veya açılmasında yapılmasına bakılmaksızın bizim tarafımızdan iptal edildiğinde olağan iş akışında Tutulan Malları satma, işleme veya kurma hakkı sona erer. Alıcının mali durumunda önemli bir bozulma olması durumunda iptal etme hakkımız vardır.
 • Yeniden satış nakit olarak yapılmazsa, alıcı halihazırda bize, Tutulan Malların yeniden satışından kaynaklanan fer'i hakları - cari hesaplardaki bakiyeler de dahil olmak üzere - iktisapçının tüm alacaklarına karşı teminat olarak devreder. Aynısı, Alıkonan Malların yerine geçen veya Alıkonan Mallarla ilgili olarak ortaya çıkan sigorta talepleri veya kayıp veya imha durumunda yasaklanmış eylemlerden kaynaklanan talepler gibi diğer alacaklar için de geçerlidir. Bu devri kabul etmekteyiz. Alıkonan Mallar işlenmiş, katılmış veya karıştırılmışsa ve fatura bedeli tutarında müşterek mülkiyet elde etmişsek, ilgili malların satın alma bedelinin haklarımızdaki değeri ile orantılı olarak ödeme talebinde bulunma hakkına sahibiz. Eğer alıcı talebini doğru bir komisyonculuk sırasında satmışsa, talebimizin vadesi derhal gelmiş olur, alıcı alacağını alacağın yerini alan komisyoncuya karşı bize devreder ve alacağın komisyoncuya satışından elde edilen gelirleri derhal bize iletir. Bu devri kabul etmekteyiz.
 • Alıcı, devredilen (özellikle yeniden satıştan kaynaklanan) talepleri tahsil etmeye yetkilidir. Sözleşme ortağının ödeme yükümlülüklerini herhangi bir zamanda yerine getirmemesi, ödemede gecikme olması, alıcının varlıkları üzerinde iflas işlemlerinin açılması için bir müracaat yapılmış olması, alıcının varlıkları üzerinde iflas işlemlerinin açılmış olması, Alıcının varlıkları açılmış veya üçüncü tarafların alıcıya karşı haciz eylemleri olması halinde tahsil yetkisini istediğimiz zaman iptal edebiliriz. Talebimiz üzerine alıcı, devredilen taleplerin verileceği kimseleri adlandırmak, devri onlara bildirmek veya bize devir bildirimlerini sağlamak zorundadır. Tahsil yetkisinin iptali durumunda, alıcı tarafından müşterilerini devir hakkında bilgilendirme ve talepleri kendimiz tahsil yetkisine sahibiz. Alıcı ödeme yükümlülüklerini yerine getirdiği sürece, devri ifşa etmeyiz. Alıcı, talebimiz üzerine, müşterilerinin adları ve adresleri, münferit taleplerin tutarı, fatura tarihi ve benzerleri dahil olmak üzere haklarına sahip olduğumuz taleplerin ayrıntılı bir çizelgesini sunmak ve bize devredilen alacakların icrası ve bu bilgilerin gözden geçirilmesine izin vermek için gerekli tüm bilgileri sağlamakla yükümlüdür.
 • Alıcının yükümlülüklerinin ihlali nedeniyle, özellikle ödemenin gecikmesi durumunda, sözleşmeden çekiliriz, Tutulan Malların bize iade edilmesini talep etme hakkına sahip oluruz. Alıcı, Tutulan Malları iade etmekle yükümlüdür. Özel satış yoluyla iade edilen Tutulan Mallarla kendimizi tazmin edebiliriz.
 • Lehimizdeki teminatın değeri teminatlı talepleri %20'den fazla aşarsa, alıcının veya alıcının aşırı güvencesinden etkilenen üçüncü bir tarafın talebi üzerine, ipotekleri kendi istedikleri bir ölçüde çözmekle yükümlüyüz.

VIII.  GARANTİ

 • teslim edilen malların malzeme ve işçilik kusurları olmadığını ve sağlanan teknik belgelere göre üretildiğini garanti eder. Bu kusurlar için garanti süresi, sevkiyat fatura tarihinden itibaren 24 aydır.
 • Alıcı, teslim edilen malları aldıktan hemen sonra incelemek ve keşfedilen tüm kusurların veya eksik teslimatın yazılı bildirimini, malları teslim almasından itibaren en geç 10 gün içinde bildirmek zorundadır. Aksi takdirde malların teslimi ve teslim edilen malların kalitesi kabul edilmiş sayılır.
 • Normal aşınma garanti kapsamında değildir. Ayrıca garanti, ETRTO (Avrupa Lastik ve Jant Teknik Organizasyonu) tarafından öngörülen yükleme veya lastik şişirme normlarının aşılması veya ETRTO standardına uymayan lastik kullanılması gibi ürünlerin yanlış kullanımından kaynaklanan hasarları da kapsamaz.
 • değiştirilmiş veya işlenmiş mallar garanti kapsamında yükümlülük taşımamaktadır (diskin jantlara kaynaklanması, saplama deliklerinin delinmesi, yüzeyin mekanik işlenmesi vb. dahil). Çelik jantların onarımı kesinlikle yasaktır.
 • diğer üreticiler tarafından üretilen yedek parçalar onlarla birlikte kullanılırsa, mallar için garanti kapsamında yükümlülük yoktur.
 • alıcı, özellikle kusurun varlığını, kusurun keşfedildiği zamanı ve kusur bildiriminin zamanında gönderildiğini kanıtlayan bir iddia ortaya koymak için gerekli tüm koşulları kanıtlamakla ilgili tüm sorumluluğu üstlenmelidir.
 • teslimatların yapıldığı Incoterms 2010 teslimat şartları sınırlarında nakliye sırasında ortaya çıkan kusur ve zararlardan sorumludur.
 • garanti, kanıtlanan kusurlar, malların değiştirilmesi veya malların ilk teslimatı sırasında EXW fiyatının telafisi yoluyla düzeltilecektir.

IX.  SORUMLULUK

Hafif olsun veya büyük olsun bir ihmalden dolayı sorumluluk kabul etmeyiz. Sorumluluğumuz, esas olarak, sigorta poliçelerimizin kapsadığı tutarla veya tedarikçilerimiz ve üreticilerimizin, herhangi bir arıza durumunda zararlardan kendi taraflarında sorumlu tutulabileceği miktarla sınırlıdır. Tazminat talepleri, ancak parasal tutarın tamamı bizim tasarrufumuzda olarak elimize ulaştığında ödenebilir. Yalnızca üçüncü taraflarca (satıcılar, son tüketiciler, aile üyeleri, çalışanlar ve diğer mağdur taraflarca) ileri sürülen bize yönelik tüm hasar iddialarından peşinen ve açıkça feragat eden yüz yüze görüşebileceğimiz sözleşme ortağımızdan sorumluyuz. Alıcı, malları yalnızca bize karşı üçüncü taraf taleplerinden feragat etmesi şartıyla yeniden satmayı taahhüt eder ve bunu yapmamaktan ve üçüncü taraflara vermek zorunda olduğumuz herhangi bir hizmetten bize karşı sorumludur.

X. ÜRÜN İŞARETİ

Alıcı, teslim edilen malları yalnızca malların teslim edildiği ticari marka ile kullanabilir ve satabilir.

Ürünlerde kullanılan veya somutlaştırılan tüm fikri mülkiyet hakları, ticari markalar ve/veya ticari isimler sadece ve münhasıran bize aittir. Alıcı, ticari markalarımızı ve fikri mülkiyet haklarımızdan herhangi birini yalnızca ticari faaliyetlerimiz kapsamında kullanma hakkına sahiptir. Alıcı, bizim adımıza veya ticari markalarımıza benzer ve/veya dahil olan herhangi bir alan adı, ticari marka ve/veya ticari isim tescil ettirmeyecektir.

Alıcı her zaman ticari markalarımızı ve fikri mülkiyet haklarımızı korumak ve sürdürmek için gerekli tüm önlemleri alacak ve bu haklarımıza zararlı olabilecek her türlü işlem ve eylemden kaçınacaktır. 

Malların, alıcı tarafından sağlanan tasarım, desen ve diğer şartnamelere uygun olarak üretilip teslim edilmesi halinde, malların söz konusu şartnamelere uygun olarak üretilmesinden dolayı, maldaki herhangi bir eksiklik ve/veya fikri mülkiyet ihlalleri ile ilgili üçüncü şahısların iddialarından sorumlu tutulamayız.

XI.  VERİ İŞLEME

Alıcıyla ilgili her türlü kişisel veriyi kullanma ve saklama hakkına sahibiz.

Alıcı, aramızdaki ticari faaliyet süresi içinde yasal olarak gerekli olan süre boyunca veya ilgili mevzuatta izin verilen diğer nedenlerle kişisel verilerin depolanması, üçüncü taraf iş ortaklarına işin veya iştiraklerimizin yurtiçinde veya yurtdışında edimleri için ifşa edilmesi gereken, tarafların iş ilişkisinin yerine getirilmesi ve sıradan ticari faaliyetlerde kullanma yasal amaçlarıyla birbirine açıklamış olduğu kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen bilgi toplama, depolama, değiştirme, ifşa etme, yeniden düzenleme veya sınıflandırılma gibi eylemlere açık rızasını verir.

Alıcı, kişisel verilerinin işlenmesiyle ilgili kişilerden açık rıza aldığını ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki verilerin toplanması sırasında ilgili kişilerin alıcıya ifşa edebileceği kişisel veriler ile ilgili olarak ilgili kişileri bilgilendirdiğini beyan ve taahhüt eder.

Alıcı, bize açıkladığı kişisel verilerle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahiptir: verilerin alıcıya danışarak işlenip işlenmediğini tespit etmek; eğer veriler işlenmişse, yukarıda belirtilenlerle ilgili bilgi talep etmek; işleme faaliyetinin amacını ve verilerin buna göre işlenip işlenmediğini tespit etmek; verinin ifşa edildiği yurtdışında veya yurt içinde bulunan üçüncü tarafların tespit edilmesi; hatalı veya eksik işlenmiş olması halinde verilerin düzeltilmesini talep etmek; Kişisel Veri Koruma Kanunu'nun 7. maddesi bakımından verilerin silinmesini veya imha edilmesini talep etmek; söz konusu verilerin ifşa edildiği üçüncü tarafların bu silme veya imha ile ilgili olarak bilgilendirilmelerini talep etmek; yalnızca otomatik sistemler tarafından işlenen verilerin analiz edilmesinden doğan sonuçlara karşı kullanıcıya itiraz etmek ve verilerin yasalara uygun olarak işlenmesi durumunda ortaya çıkan zararları talep etmek.

XII.  GİZLİLİK

Alıcı, bizim tarafımızla ilgili veya bizim tarafımızdan edinilen tüm bilgi ve belgeleri kesinlikle gizli tutmayı ve bu gizli bilgi ve belgeleri üçüncü taraflara yayınlamamayı, iletmemeyi, ifşa etmemeyi veya açıklamamayı kabul eder. Alıcı, bu tür gizli bilgileri ticari faaliyetlerimiz dışında hiçbir amaçla kullanmayacaktır. Bu Madde XII'de Alıcı tarafından üstlenilen yükümlülükler, ticari faaliyetlerimizin sona ermesinden veya feshinden sonra da devam eder.

 • GEÇERLİ HUKUK, MAHKEME YERİ VE EDİM YERİ

         Her halükarda Türk hukukunun uygulanacağını kabul ediyoruz. Yetkili mahkeme yerinin Aydın, Türkiye'de olduğu kabul edilir.